galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Growing Pains

SAFLE CELF

Cyfoes Menai Contemporary

22.04.23 – 27.05.23

Gwaith gan fyfyrwyr ail flwyddyn o'r cyrsiau BA Celfyddyd Gain a Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio.


SAFLE CREU
T R O I I I  A Residency and Exhibition

SAFLE CREU

Preswyliad ac Arddangosfa T R O I I I <

17/04/23 - 28/05/23

Grŵp celf cydweithredol a ffurfiwyd yn 2021 gan yr artistiaid Rita Ann, Brian Baker ac Anthony Ynohtna.

Ffurfiwyd TROIII<A drwy ddiddordebau cilyddol a phrofiadau a rennir, a sylweddolwyd yn ystod eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Mae TROIII<A yn gweithio'n unigol ac ar y cyd mewn cyfryngau a ffurfiau eang. Trwy ymagwedd amlddisgyblaethol at gelf gyfoes, mae TROIII<A yn creu gwaith wedi'i ybsbrydoli a'i ddylanwadu'n fawr gan y berthynas rhwng iechyd meddwl, lles ac ymarferion celf.
Mae pob artist yn dod â'u profiadau, eu dulliau a'u saffbwyntiau unigol i themâu o'r fath, gan greu gweithiau hynod o bersonol ond hygyrch.

Mae Bylchu’n brosiect lle mae’r artistiaid yn bwriadu pontio ar draws deuaidd fel iselder a lles, symudiad a llonyddwch, materoldeb ac ysbrydolrwydd, meddwl a chorff. Maent yn defnyddio arfer cydweithio i archwilio defnyddiau a ffurfiau, gan gynrychioli eu profiadau ond hefyd yn cynnig naratifau newydd a gofodau ar gyfer myfyrio ar y cyd.


Growing Pains

Y WAL

Kerry Baldry

Personal Codes and Unknown Worlds

21/04/23 - 29/05/23

Kerry Baldry is a multi-disciplinary artist. The paintings showing on Y Wal have been inspired by the landscape around her studio in Nantlle, North Wales.
She is interested in the process of painting, the way different colours and marks have the ability to convey emotions. She paints, removes, scrapes away multiple layers, adding paint and continually reworking. This process allows her to combine both control and spontaneity to convey intense inner landscapes through the act of improvisation and intuition, juxtaposing colour and texture into a wide variety of forms and emotional energy.


Growing Pains

Y Ffram

Rachael Smith

Growing Pains

25/04/23 – Gorffenaf 2023

Mae Growing Pains yn portreadu fy nhaith barhaus o gyn-artist trapîs, i artist anabl. Fe wnaeth fy mhrofiadau o anabledd fy ngadael i deimlo fel fy mod yn hongian, yn anghyfforddus ac ar wahân. Er yn gwthio cyfyngiadau, yn y pen draw mae wedi fy ysgogi i fabwysiadu perspectifau gwahanol. Mae'r profiad yma’n cael ei ddarlunio gan y cerfluniau ffigurol sydd yn hongian wyneb i waered er mwyn adlewyrchu y brwydro a’r dryswch a brofir gan gynifer ohonom. Rwyf wedi profi heriau o'r fath, gall y rhain ddyfnhau ein dealltwriaeth o fywyd, ein hunain a thanio angerdd ynom. Rwy'n gobeithio uniaethu ag eraill a’u hysbrydoli, nad yw bywyd yn gorffen gyda diagnosis neu unigedd, ond yn hytrach yn trawsnewid. Mae gwead amrwd y corff cerameg, ynghyd â chynildeb breichiau coll y ffigurau yn cynrychioli “anabledd anweledig” na welir yn aml ar yr olwg gyntaf, ond gyda mwy o graffu maent yn dod i’r amlwg, gan ddangos mai persbectif yn unig yw perffeithrwydd. Ar ben y ffigwr mae blodyn newydd yn agor, gan roi ymdeimlad o flodeuo, yn llawn angerdd, yn cydnabod rhyfeddodau a harddwch newydd yn y byd.


Oriel Caffi

Oriel Caffi

Gwen Owen
07/03/23 – 15/05/23

Dod o hyd i gemau cudd

I mi, mae’r dirwedd yn ddeniadol ac yn ysbrydoledig; mae'n newid ar bob eiliad, tymheredd, gwynt, lliw golau, gwead, natur a sain. Yma rwy'n dod o hyd i egni yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ystod y pandemig, roeddwn yn gwerthfawrogi fy nhirwedd mwy fyth ac yn cyfrif fy hun yn ffodus fy mod wedi gallu dianc yn aml am dro ar hyd hen drac rheilffordd sy'n rhedeg trwy goed a thir fferm. Daw fy nghorff o weithiau o'r lle creadigol enaid hwn. Nid ydynt yn ymwneud â pherffeithrwydd, cymhariaeth, neu ofn ond un o hunan-ddarganfyddiad. Maent yn ymwneud ag arbrofi, chwarae, gwneud marciau ystumiol, mynd gyda'r llif, dwyn atgofion, arsylwadau a dal eiliadau a thamaid o amser.


llwybrau celf uwch

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
ffion.evans@galericaernarfon
01286 685 208

I'r Byw