galeri


Swyddi

Rheolwr Prosiect Creadigol CANFAS

Diddordeb yn y celfyddydau ac adfywio?
Yn berson trefnus sy’n gallu cydlynu ac arwain prosiectau?
Mwynhau siarad hefo pobl, ymgysylltu, casglu a rhannu gwybodaeth?

Os felly – dyma swydd ddelfrydol i ti…

Mae gennym gyfle i unigolyn trefnus, creadigol sydd yn gyfathrebwr gwych i arwain a rheoli prosiect creadigol CANFAS yng Nghaernarfon.

Cytundeb gwaith llawrydd sydd ar gael – gyda oleiaf 50 diwrnod o waith rhwng dechrau’r prosiect (Gorffennaf 2023 a diwedd Mawrth 2024).

Bydd deilydd y swydd yn atebol i Gyfarwyddwr Datblygu Galeri ac yn adrodd nol i’r grŵp llywio/rhanddeiliaid y prosiect yn rheolaidd yn ystod y cyfnod.

Cyflog: £250 y diwrnod (cytundeb gweithiwr llawrydd - i’w anfonebu yn fisol)
Cyfnod: Cyfnod datblygu’r prosiect, Gorffennaf 2023 – Mawrth 2024 (amcangyfrif oleiaf 50 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn)
Oriau gwaith: Diwrnod gwaith llawn yn 7.5 awr – mae hyblygrwydd o ran gweithio diwrnod llawn neu ddau ½ diwrnod er engraifft yn ddibynol ar natur y tasgau/gwaith. Mi fydd disgwyl trefnu a mynychu digwyddiadau ymgynghori gyda’r nos ac ar benwythnosau
Lleoliad: Yn Galeri, Caernarfon fydd y swydd wedi’i leoli yn bennaf (bydd hyblygrwydd i allu gweithio o adref hefyd)
Dyddiad cau: 17:00, dydd Llun – 05.06.2023.

Gellir lawrlwytho pecyn swydd yma (PDF)

Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol a chlir yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Fel cyflogwr, rydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o gymdeithas er mwyn adlewyrchu’r ddemograffeg leol ac yn ehangach yn fanwl gywir – a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

I ymgeisio: Anfonwch eich CV a llythyr yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd i sylw gwyn.roberts@galericaernarfon.com

Os hoffech drafod y dwydd ymhellach, cysylltwch â:

Gwyn Roberts // gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Naomi Saunders // naomi.saunders@galericaernarfon.com


Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr ac Artistiaid

Dyma swydd NEWYDD SBON yma’n Galeri sydd yn chwilio am unigolyn/unigolion fod yn gyfrifol am roi gwasanaeth rhagorol i’n holl ddefnyddwyr – yn gynulleidfaoedd, cwsmeriaid, ymwelwyr, artistiaid a llogwyr ystafelloedd gan sicrhau bod gweithrediadau’r adeilad yn rhedeg yn esmwyth.

Yn un o ganolfannau celfyddydol blaenllaw Cymru – mae’r swydd hon yn cynnig amrywiaeth o gyfrifoldebau a chyfle i chwarae rhan hollbwysig yn y ffordd mae Galeri yn cael ei redeg a’i weithredu. Mae cyfle yma i gyfrannu tuag at y cynnig, y bwrlwm ac i brofiad ymwelwyr o’u hymweliad â Galeri.

Teitl: Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr ac Artistiaid

Yn atebol i: Tîm Rheoli Galeri

Cyflog: £12 yr awr

Cyfnod: Parhaol (yn dilyn cyfnod prawf 6 mis llwyddiannus)

Oriau gwaith: Cytundeb hyd at 40 awr yr wythnos ar gael – annogir ceisiadau gan unigolion sydd yn chwilio am waith llawn amser neu rhan amser (nodwch yn eich cais ogydd)
Bydd yr oriau gwaith yn amrywio yn ddibynol ar anghenion y busnes (ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau gyda’r nos / penwythnosau / rhai Gwyliau Banc). *Bydd 2 ddiwrnod iffwrdd yn wythnosol.

Dyddiad cau: 17:00, 02.06.23

Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol a chlir yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Fel cyflogwr, rydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o gymdeithas er mwyn adlewyrchu’r ddemograffeg leol ac yn ehangach yn fanwl gywir – a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

Gellir lawrlwytho:
Y pecyn swydd yma (PDF)
Ffurflen gais yma (word)

Os hoffech drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â:
Steffan Thomas | steffan.thomas@galericaernarfon.com | 01286 685211


Gwaith achlysurol: Café Bar a Ciosg Sinema

Chwilio am waith achlysurol – gyda’r nos, ar benwythnosau neu yn ystod gwyliau’r Haf o’r ysgol, goleg neu brifysgol?

Rydym yn awyddus cyflogi mwy o staff ar gytundebau achlysurol i ddechrau cyn gynted a phosib.

Ymhlith y swyddi/tasgau mae:

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn HANFODOL ar gyfer swyddi yma’n Galeri.

I ymgeisio, ebostiwch eich CV i sylw steffan.thomas@galericaernarfon.com cyn gynted â phosib.

Yn ddelfrydol, mae angen bod dros 18 mlwydd oed (ar gyfer gallu gweini alcohol), ond rydym yn fodlon derbyn ceisiadau gan unrhyw un dros 16 mlwydd oed.

Rhoddir hyfforddiant llawn ar gyfer yr holl dasgau.


Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus derbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: naomi.saunders@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250