galeri


Covid-19

Dyma dudalen penodol i geisio ateb eich cwestiynau ynglyn a sefyllfa COVID-19 yma’n Galeri.

Mae mwyafrif helaeth staff Galeri yn parhau i fod ar “furlough” felly bydd y dudalen yn cael ei ddiweddaru mor rheolaidd a sydd yn ymarferol bosib dros yr wythnosau/misoedd i ddod.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad, eich cefnogaeth â’ch amynedd tra rydym yn paratoi i ail-agor. Rydym wir yn ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Camau ail-agor Galeri

Mi fydd Galeri yn ail-agor mewn camau ac yn ddibynol ar y cyfyngiadau/rheolau sydd yn cael eu gosod gan yr awdurdodau, yn ogystal â hyfywdra. Dyma’r camau:

Cam Dyddiad Bwriad
1 27.07.20 Ail-agor unedau i’r cwmniau preswyl
2 03.08.20 Ail-agor y Café-Bar (os bydd Llywodraeth Cymru yn caniatau fel sydd i’w ddisgwyl)
3 I’w gadarnhau Ail-ddechrau y rhaglen sinema
4 I’w gadarnhau Ail-agor ystafelloedd cyfarfod/cynadleddau
5 I’w gadarnhau Ail-ddechrau rhaglen artistig Galeri (Sbarc, arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau byw)

Systemau gweithredu newydd
Rydym wedi cyflwyno systemau gweithredu newydd sydd yn cydfynd gyda’r canllawiau gan yr awdurdodau. Mae hyn yn cynnwys:

Ail-drefnu digwyddiadau
Rydym wedi ceisio ail-drefnu digwyddiadau gyda’r hyrwyddwyr/partneriaid. Fel mae hi’n sefyll, gellir gweld y sefyllfa o ran ail-drefnu yn y tabl yma. Noder gall y dyddiadau newid eto gyda amser.

Tocynnau
Os oes/oedd gennych docynnau i ddigwyddiad(au) sydd heb fynd ymlaen neu wedi’u ail-drefnu, mi fyddwn ni mewn cysylltiad pan fydd y staff nol yn Galeri. Mae’r swyddfa docynnau yn parhau i fod ar gau a ni fydd y llinell ffôn/ebyst yn cael eu ateb tan y bydd staff penodedig nol.

Tocynnau anrheg
Mi fyddwn yn ymestyn cyfnod eich aelodaeth unwaith y bydd y rhaglen yn ail-ddechrau.

Aelodaeth PRIMA
Mi fyddwn yn ymestyn cyfnod eich aelodaeth unwaith y bydd y rhaglen yn ail-ddechrau.

Manylion cwsmer : Profi, olrhain a diogelu
Yn unol â’r gofynion, mi fyddwn yn gofyn am fanylion pawb wrth ddod mewn i adeilad Galeri ac yn mesur tymheredd. Os byddwch chi (neu un o’ch grwp) gyda tymheredd o 37.5ᵒc neu uwch ni fyddwn yn eich caniatau fewn ir adeilad. Y manylion fyddwn yn ei gasglu (ar gyfer pwrpas “Profi Olrhain Diogelu” Covid 19) fydd: Enw (un aelod o’r grwp) - Rhif ffôn - Amser cyrraedd / gadael - Pwrpas yr ymweliad

Ein staff
Mae holl aelodau staff Galeri wedi cael hyfforddiant penodol ar COVID-19 a systemau gweithredu newydd yr adeilad yn unol â chanllawiau’r awdurdodau. Bydd y staff sydd angen gwisgo offer PPE yn gwneud hynny wrth ddelio gyda’r cyhoedd.
Rydym hefyd yn rheoli nifer y staff sydd ar ddyletswydd yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol pan yn ymarferol bosib.

Masgiau
Mi fydd aelodau staff yn gwisgo offer PPE a masgiau pan fydd rhaid. Ar hyn o bryd does dim gorfodaeth gwisgo masgiau pan yn dod i Galeri, ond mae croeso i chi wisgo masg pe byddech yn ffafrio gwneud hynny.

Café Bar
Awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir gweld y fwydlen, oriau agor ac archebu bwrdd drwy glicio yma

Sinema
Er bod hawl gan sinemau i ail-agor yma yng Nghymru (ers 27.07.20), rydym wedi gwneud y penderfyniad i beidio ail-agor ar hyn o bryd am y rhesymau:

  1. Ein bod angen mwy o amser i edrych ar y canllawiau/systemau newydd yn gweithio
  2. Mae’r ffilmiau sydd allan/ar gael yn brin (sawl ffilm wedi canslo neu newid dyddiad rhyddhau)
  3. Mae costau ychwanegol a capasiti llai yn golygu na fyddai’n gwneud synnwyr ail-agor

Agor y sinema fydd y cam naturiol nesaf ar ôl agor y Café Bar, ond does dim dyddiad mewn lle ar hyn o bryd gan ei fod yn ddibynol ar y ffilm(iau).

Digwyddiadau byw
Ar hyn o bryd does dim cyhoeddiad na amserlen gan Lywodraeth Cymru ar ba bryd caiff theatrau ail-agor. O’r herwydd, mae’n anodd iawn i ni allu gwarantu pa bryd fydd y theatr yn ail-agor yn ogystal a gwybod y cyfyngiadau o ran capasiti ac ati.

Arddangosfeydd Celf
Rydym yn gweithio ar ail-drefnu ac amserlennu’r arddangosfeydd. Bydd cyhoeddiad pellach i ddilyn.

Sbarc
Does dim cadarnhad eto pa bryd fydd prosiect Sbarc yn dychwelyd. Byddwn yn cysylltu gyda rhieni i drafod ymhellach dros y misoedd nesaf i drafod syniadau/opsiynau ac am adborth.

Llogi ystafelloedd
I drafod llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfod, cynadleddau, ymarferion neu hyd yn oed derbynniad priodas – cysylltwch ar ebost : iona.davies@galericaernarfon.com.