galeri


Newyddion

21.09.18 Agor estyniad Galeri yn swyddogol

Rhys Ifans a Gwyn RobertsAr ddydd Gwener, Medi 21ain – cafodd estyniad newydd Galeri i agor yn swyddogol gan yr actor Rhys Ifans.

Braint oedd ei gael yma i gefnogi’r achlysur yn ogystal a chynrychiolaeth o ariannwyr y prosiect.

Holl bwrpas agor y sinemau newydd yma yn Galeri ydi i gynnig rhaglen lawn o’r ffilmiau diweddaraf yma yng Nghaernarfon. Mae’n cynnig adnodd pwysig yma yn Galeri ar gyfer yr holl gymuned.

Mae posib gweld y ffilmiau sydd yma ac archebu ar-lein ar y wefan hon (ac mae tocynnau yn rhatach ymlaen llaw – felly awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw).

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn y sinema newydd ac am eich adborth.

11.09.18 Rhaglen sinema (14.09.18 – 04.10.18)

Rhaglen SinemaRydym yn falch o gyhoeddi’r rhaglen sinema ar gyfer cyfnod rhwng 14 Medi a 4 Hydref.

Prisiau tocynnau:
£6 / £5 / £3.50 (aelodau PRIMA) ymlaen llaw
£7.50 / £6.50 / £4.50 (aelodau PRIMA) ar y diwrnod
*Mae’r pris tocyn yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Amser ffilm:
Mi fydd pob ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a ddangosir. Bydd y drysau yn agor oddeutu 30 munud cyn y ffilm a’r hysbysebion/trêls yn dangos am 15 munud cyn y ffilm.

Dewis eich sedd:
Fel mwyafrif y sinemâu – mi fydd cwsmeriaid yn dewis sedd(i) ar gyfer dangosiadau ffilm.

Awgrymwn felly eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw i sicrhau eich sedd(i) ac am docynnau rhatach. Gofynnwn hefyd yn garedig i gwsmeriaid gyrraedd Galeri mewn digon o amser gan ystyried amser parcio, gasglu tocynnau a cymryd eich seddi mewn da bryd.

Os am fwyta yn ein Café Bar cyn ffilm, y rhif i ffonioar gyfer archebu bwrdd yw: 01286 685 200.

14.08.18 Rhaglen Newydd

Lawrlwythwch ein rhaglen newydd sydd yn cynnwys digwyddiadau Medi - Rhagfyr 2018 yma

14.08.18 Ymgeisio ar gyfer Arddangosfa AGORED

Ddyddiad Cau Ceisiadau - 17.08.18, 4yp
Dim Ffi Cais
noddir gan Gwyn & Mary Owen

Mae Arddangosfa AGORED Galeri yn gyfle i unrhyw artist gyflwyno gwaith ar gyfer arddangosfa a gynhelir yn Safle Celf Galeri rhwng 9 Tachwedd a 14 Rhagfyr 2018.

Gall yr artist for yn fyfyriwr/fyfyrwraig, yn broffesiynol neu yn artistiaid heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol mewn celf. Does dim cyfyngiad o ran cyfrwng waith artist (film, ffotograffiau, portreadau, crefft, gwydr ac ati), na chwaith cyfyngiad oed na lleoliad daearyddol artist/ymgeisydd with ymgeisio.

Fedrwch lawrlwytho'r ffurflen gais yma

25.06.18 Prentis Technegol (Goleuo)

Mae gennym gynllun prentisiaeth newydd – technegydd goleuo.

Am fwy o wybodaeth – cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 (hanner dydd), Gwener, 31.08.18

29.05.18 Unedau/Swyddfeydd ar osod

Mae gan y cwmni uned gwaith/swyddfa ar gael i’w rhentu:
Galeri | Uned 5 | 17m2 | £4,400 +TAW y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Neil Davies:
01286 685 205 | 01286 685 206 | neil.davies@galericaernarfon.com

29.05.18 Cyfle i ymuno â’r tîm

Aelod: Tîm Gofal Cwsmer

Eisiau bod yn rhan ganolog o’r ffordd mae Galeri yn cael ei redeg?
Eisiau gwneud gwahaniaeth a sicrhau bod pob un cwsmer/ymwelydd yn cael y gwasanaeth gorau posib?
Rydym yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer. Mae’r cyfrifoldebau yn amrywio o ddyletswyddau rheoli cynulleidfaoedd ar ddigwyddiadau, gwerthu a delio gyda cwsmeriaid yn y swyddfa docynnau a gwaith gweini/bar.

Os oes gennych y diddordeb, yr egni a’r agwedd iawn i sichrau bod gwasanaeth rhagorol yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid, hoffem glywed ganddoch chi!

Swydd llawn amser (40 awr yr wythnos)
Cyflog: £16,970 - £17,920
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gwener, 22.06.18

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais a CV.

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans : 01286 685 250
Iona Davies : 01286 685 218

11.04.18 Cau llwybr/pafin (Ffordd Balaclava) dros dro

llwybrOherwydd gwaith adeiladu, ac am resymau iechyd a diogelwch – bydd pafin/llwybr ar ochr Ffordd Balaclava o Galeri ar gau dros dro.

Mae’n rhaid cau y llwybr er mwyn gosod waliau allanol yr estyniad (sinema newydd) am gyfnod o wythnosau. Mi fydd, ac mae croeso i’r cyhoedd gerdded trwy adeilad Galeri os yn dymuno mynd i/o safle Doc Fictoria.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

01.03.18 Ail-drefnu digwyddiadau oherwydd y tywydd garw

Yn anffodus, gyda rhagolygon tywydd dydd Gwener, mae’n amhosib gwarantu bydd Stifyn Parri, Athena na Trystan Llyr Griffiths yn gallu teithio i Gaernarfon.

O’r herwydd, rydym wedi penderfynu ail-drefnu ar gyfer dyddiadau newydd:

Athena a Trystan Llyr Griffiths
Dyddiad newydd : Mawrth, 08.05.18 am 19:30

Stifyn Parri: Cau dy Geg
Dyddiad newydd : Gwener, 28.09.18 am 19:30

Bydd stadd y Swyddfa Docynnau yn cysylltu gyda pawb sydd wedi archebu tocynnau i drefnu trosglwyddo’r tocynnau neu ad-dalu.

Mae digwyddiadau heddiw – TONIC a Lleuwen Steffan yn parhau fel mae hi’n sefyll. Cadwch lygad allan ar ein tudalennau Facebook a Twitter am unrhyw ddiweddariadau.

01.12.17 Rhaglen Ionawr – Ebrill 2018

rhaglen ion ebrillRydym yn falch o gyhoeddi ein rhaglen ar gyfer misoedd Ionawr – Ebrill 2018.

Fel pob tro – cofiwch gadw eich llygaid allan am unrhyw addasiadau neu ychwanegiadau i’r rhestr ddigwyddiadau.

Byddwn wastad yn cyhoeddi ar y wefan ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter (cofiwch ddilyn!)

Mae posib lawrlwytho’r rhaglen yn electronig drwy glicio yma

16.11.17 Prosiectau Celf Portffolio a Codi’r Bar 2018

HOLLTIAstudio celf/dylunio yn yr ysgol/coleg?

Mae Galeri yn cydweithio gydag Oriel Môn i gyflwyno dau gynllun cyffrous (Portffolio a Codi’r Bar) i artistiaid dawnus sydd yn astudio celf/dylunio ar lefel:
TGAU / Lefel A / cwrs sylfaen a mynediad
sydd yn byw yng Ngwynedd a Môn.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio am le, lawrlwythwch y ffurflen yma

Bydd angen cyflwyno eich ffurflen gais erbyn 08.12.17.

Am sgwrs bellach am y prosiectau: 01286 685 208

16.10.17 Gohirio gwersi heno : Sbarc a Dawns i Bawb

Oherwydd rhagolygon tywydd diwedd y prynhawn/heno, ni fydd gwersi arferol Sbarc na Dawns i Bawb yn cael eu cynnal heno.

I gael y diweddaraf am wersi Canolfan Gerdd William Mathias : 01286 685 230

03.10.17 Seddi balconi ar gael i HOLLTI

HOLLTIMae 50 o docynnau balconi yn mynd ar werth ar gyfer perfformiadau nos Iau a Gwener o Hollti gan Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd y tocynnau (£12 - £10) ar werth o 10:00, fore Mercher (04.10.17) ymlaen – ac ar gael drwy’r swyddfa docynnau yn unig - 01286 685 222 neu drwy ddod i Galeri.

Yn anffodus – ni fydd modd defnyddio ap Sibrwd yn y balconi.


20.09.17 Addasiadau i’r rhaglen sinema: Hydref – Rhagfyr

Mae newidiadau ac ychwanegiadau i’n rhaglen sinema yn ystod misoedd Hydref, Tachwedd a Rhagfyr:

30.10.17 (10:00) | 31.10.17 (10:30) | 01.11.17 (11:00) > THE JUNGLE BUNCH [U]
Dangosiadau yn lle ‘Animal Crackers’ gan bod dyddiad rhyddhau’r ffilm yma wedi newid

30.10.17 (14:00) | 31.10.17 (14:00) > GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN [PG]
Dangosiad yn lle ‘The Little Vampire’ gan bod dyddiad rhyddhau’r ffilm yma wedi newid

10.11.17 (19:30) > THE LURE [12A]
Ffilm ychwanegol fel rhan o brosiect ‘Off y Grid’

13.12.17 (14:00, 19:30) > THE DEATH OF STALIN [15]
Dangosiad yn lle ‘All Saints’ gan bod dyddiad rhyddhau’r ffilm yma wedi newid

Tocynnau ar gyfer yr holl ffilmiau ar gael o’r swyddfa docynnau neu ar-lein.

20.09.17 Enillwyr Gwobrau’r Noddwyr – Agored 2017

Enillwyr Gwobrau’r Noddwyr – Agored 2017Cynhaliwyd agoriad swyddogol ein 6ed Arddangosfa Agored ddydd Sul, 17 Medi.

Ers sefydlu’r arddangosfa flynyddol arbennig hon, mae’r nifer o artistiaid sydd yn ymgeisio a’r safon wedi codi o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r arddangosfa yn hynod bwysig nid yn unig yng nghalendr gweithgareddau Galeri, ond hefyd ar draws y sector celf weledol yng ngogledd Cymru.

Rydym yn hynod falch o dderbyn nawdd a chefnogaeth Gwyn a Mary Owen sydd yn ein galluogi i barhau i gynnal yr arddangosfa flynyddol unigryw hon. Ymgeisiodd 85 artist eleni, artistaid o Gymru a thu hwnt ac mae 24 wedi’u dethol gan y panel dethol.

Fe aeth gwobrau’r noddwyr, Gwyn a Mary Owen i:
1af (£300) : Simone Williams am ei gwaith ‘Anti-Consumerism Eggs’
2il (£200) : Geraint Hughes am ei waith ‘Beneath’
3ydd (£100) : Jess Bugler am ei gwaith ‘Trap II’

Mae’r bleidlais gyhoeddus ar gyfer gwobr Dewis y Bob lar agor tan 14:00, dydd Gwener, 27 Hydref. Cyhoeddir yr enillydd ar dudalennau Facebook a Twitter Galeri am 18:00.

12.09.17 Gyrfa yn Galeri: Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer yma yn Galeri.

Mae’r swydd yn ganolog i’r datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill gyda sinema 2 sgrin newydd sbon i agor yn 2018. Bydd yr aelod newydd yn ymuno a’r tîm sydd yn gyfrifol am sicrhau gofal cwsmer o’r safon gorau posib.

Cyflog: £16,640
Oriau: 40 awr yr wythnos
Dyddiad cau: 15:00, dydd Llun, 25.09.17

Swydd ddisgrifiad ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs bellach:
Jonathan Evans | 01286 685 200 | jonathan.evans@galericaernarfon.com

30.08.17 Bws gwennol ar gyfer HOLLTI (05.10.17)

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Galeri yn falch iawn o gyhoeddi y bydd bws gwennol yn rhedeg o Ynys Môn i Galeri, Caernarfon ar gyfer noson agoriadol taith Hollti – nos Iau, 5ed o Hydref.

I sicrhau eich sedd ar y bws (cyntaf i’r felin) – ffoniwch 01286 685 222. Mae’r bws yn rhad ac am ddim ar yr amod eich bod wedi archebu tocyn ymlaen llaw.

Tocynnau [£12 - £10] ar gael o Galeri ar y rhif uchod neu ar galericaernarfon.com

Amserlen y bws:
18:15 | Bws yn gadael Ysgol Bodedern (bydd angen bod yn yr ysgol 18:00 – gellir parcio ar dir yr ysgol)
18:30 | Bws yn casglu teithwyr o’r Swyddfa Bost, Llangefni (bydd angen teithwyr fod yno erbyn 18:20)
18:40 | Bws yn casglu teithwyr o safle parcio a theithio, Llanfairpwll (bydd angen teithwyr fod yno erbyn 18:30)
*noder bydd y bws yn gadael yn brydlon a ni fydd yn gallu aros am gwsmeriaid sydd yn hwyr.

Cynhelir sgwrs cyn-sioe yn y bar am 19:00 yng nghwmni criw creadigol Hollti dan arweiniad Catrin Jones Hughes.

Drama i gychwyn yn brydlon am 19:30 gyda’r bws yn gadael Galeri yn ôl i Fôn oddeutu 21:15.

Cofiwch bod mynediad i fwynhau’r ddrama ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Lawrlwythwch yr ap (am ddim) ar eich ffonau symudol/tabled ymlaen llaw.

#Hollti

22.08.17 Dangosiadau ffilm ychwanegol

Oherwydd y galw, rydym am fod yn dangos 2 ffilm yn ychwanegol i’r hyn sydd wedi cael ei hysbysebu. Y dangosiadau yw:

DUNKIRK [12A]
Mawrth, 29.08.17 am 19:00.
£5.50 - £4.50 ymlaen llaw | £7 - £6 ar y diwrnod

DESPICABLE ME 3 [U]
Gwener, 01.09.17 am 15:00.
£3 y tocyn (awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw)

Tocynnau ar gael ar-lein, o’r Swyddfa Docynnau yn Galeri neu drwy ffonio 01286 685 222.

03.08.17 Rhaglen Medi – Rhagfyr 2017

Mae rhaglenni newydd tymor Medi – Rhagfyr ar fin cyrraedd Galeri.

Os ydych yn ymweld, cofiwch godi eich copi a bydd posib hefyd ei gasglu o Gaffi’t Theatrau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol o ddydd Llun (7.8.17) ymlaen.

Mae’n debygol bydd mwy o ddigwyddiadau i’w cyhoeddi.

I lawrlwytho copi electronig i’ch dyfais, cliciwch yma

01.08.17 Newid i oriau agor 3.8.17

Yn rhan o ddatblygiad Galeri 2 bydd Galeri yn cau yn brydlon am 9yh ar nos Iau y 3ydd o Awst er mwyn i waith hanfodol cael ei gyflawni. Bydd y bar felly yn cau am 8.30yh.
Bydd oriau agor arferol o Ddydd Gwener y 4ydd o Awst ymlaen.
Diolch am eich cydweithrediad.

26.06.17 Cadarnhau dyddiad: Marchnad Nadolig Galeri 2017

imageBydd ein Marchnad Nadolig flynyddol yn cael ei chynnal ar ddydd Sul, 19.11.17 rhwng 10:00 a 16:00.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin, gellir lawrlwytho ffurflen gais yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 (hanner dydd), dydd Llun, 04.09.17
Cost stondin: £36 (yn cynnwys TAW)

Am fwy o wybodaeth:
01286 685 250 | post@galericaernarfon.com

19.06.17 Penodi Nici Beech yn Gyfarwyddwr Artistig Galeri

Mae’n bleser gan Galeri Caernarfon Cyf gyhoeddi mai Nici Beech sydd wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr Artistig newydd y ganolfan.

Yn uwch-gynhyrchydd teledu sydd wedi bod yn un o gomisiynwyr S4C, mae Nici Beech hefyd yn berson gweithgar iawn yn ardal Caernarfon fel un o drefnwyr selog Noson 4a6 ers 2004, Gŵyl Fwyd Caernarfon ac yn un o sefydlwyr Gŵyl Arall a ffurfwyd yn 2008.

Yn ôl Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri Caernarfon Cyf:
“Mae’n bleser gennym benodi Nici Beech fel Cyfarwyddwr Artistig newydd Galeri Caernarfon Cyf. Mae gan Nici y weledigaeth sydd yn cydfynd gyda’r cyfnod cyffrous sydd o’n blaen yma’n Galeri – gyda’r gwaith adeiladu sinema 2 sgrin pwrpasol wrthi’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Mae ei phrofiad o weithio yn y diwydiannau creadigol a’i chyfraniad gwirfoddol i sefydlu a threfnu digwyddiadau fel Noson 4a6, Gŵyl Arall a Gŵyl Fwyd Caernarfon yn ei gwneud hi’r person perffaith ar gyfer datblygu rhaglen adloniant y cwmni.”

Bydd Nici yn dechrau ar ei swydd ym mis Gorffennaf.

23.03.17 Gwaith adeiladu 2 sgrin sinema newydd Galeri i ddechrau wythnos nesaf

imageMi fydd y gwaith o adeiladu estyniad newydd sbon Galeri – sydd yn cynnwys 2 sgrin sinema pwrpasol yn dechrau ddydd Llun, 27 Mawrth.

Mae’r buddsoddiad gwerth bron i £4m yn golygu mai Galeri, Caernarfon fydd unig sinema aml-sgrin pwrpasol Gwynedd a Môn. Bydd y rhaglen sinema newydd yn cynnwys dangos y ffilmiau diweddaraf ar ddyddiad rhyddhau gan hefyd ryddhau’r prif theatr 394 sedd ar gyfer datblygu’r rhaglen ddigwyddiadau byw a’r busnes llogi/cynadleddau.

Pensaer gwobrwyedig adeilad gwreiddiol Galeri, Richard Murphy sydd yn gyfrifol am y dyluniad a’r cwmni adeiladu o Lysfaen, RL Davies fydd yn adeiladu’r estyniad newydd. Mae’r prosiect wedi derbyn arian cyfalaf o goffrau Cyngor Celfyddydau Cymru (arian Loteri Cenedlaethol), Llywodraeth Cymru (cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid) a Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop er mwyn sicrhau bod y prosiect yma yn cael ei wireddu.

Bydd rhaglen ddigwyddiadau Galeri yn parhau yn ystod y cyfnod adeiladu, a byddwn yn ceisio sicrhau na fydd y gwaith adeiladu yn effeithio yn ormodol ar ein gweithrediadau. Mi fydd yn rhaid creu mynedfa newydd dros-dro tan i’r adeilad newydd agor cyn Haf 2018.

13.02.17 Unedau/Swyddfeydd ar osod

Mae gan y cwmni 3 uned gwaith/swyddfa ar gael i’w rhentu:

Galeri | Uned 4 | 17m2 | £4,400 +TAW y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma
Galeri | Uned 20 | 17m2 | £3,900 +TAW y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma
4 Stryd y Plas (lloriau 1 a 2) | 91m2 | £5,280 y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Neil Davies:
01286 685 205 | 01286 685 206 | neil.davies@galericaernarfon.com

27.01.17 Gohirio Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

imageYn anffodus, mae Shan Cothi yn sâl hefo’r ffliw.

O’r herwydd, mae’n rhaid gohirio a cheisio ail-drefnu cyngerdd Gala Santes Dwynwen heno yn Galeri, Caernarfon.

Bydd Galeri mewn cysylltiad gyda pawb sydd wedi archebu tocynnau i drafod ymhellach.

Unrhyw ymholiadau, croeso i chi gysylltu â Galeri drwy ffonio 01286 685 222.

04.01.17 Diweddariad: Sinema newydd 2 sgrin Galeri

imageYm mis Rhagfyr, rhyddhawyd pecynnau tendro ar gyfer cytundeb adeiladu’r sinema 2 sgrin newydd yn Galeri. Y bwriad yw dechrau’r gwaith yn Chwefror neu fis Mawrth 2017 ar gyfer agor yn 2018.

Mi fydd agor y sinema pwrpasol newydd yma yn golygu mai Caernarfon fydd yr unig sinema aml-sgrin yn siroedd Gwynedd a Môn. Mae’r datblygiad hefyd am ein galluogi i ryddhau’r prif theatr 394 sedd ar gyfer datblygu’r rhaglen artistig a defnydd masnachol megis cynadleddau a priodasau.

Pan fydd y sinema 2 sgrin yn cael ei hagor, mi fydd yn rhedeg ffilmiau 7 diwrnod yr wythnos ac yn cynnig ffilmiau newydd sbon, ffilmiau annibynnol a rhyngwladol yn ogystal â ffilmiau ar themau amrywiol drwy’r flwyddyn.

25.11.16 Cyhoeddi rhaglen Ionawr – Ebrill 2017

imageBydd rhaglen newydd tymor Ionawr – Ebrill 2017 yn cyrraedd Galeri ac i bawb sydd ar y rhestr bostio yn ystod yr wythnosau nesaf.

Os na allwch aros – yna lawrlwythwch y rhaglen yn ddigidol drwy glicio yma

Mae tocynnau’r tymor bellach ar werth. Cofiwch hefyd bod tocynnau anrheg ar gael a’n bod yn cau dros gyfnod y Nadolig. Bydd y Swyddfa Docynnau yn cau am y Nadolig am 14:30 ar ddydd Gwener, 23.12.16 (ac yn ail agor am 09:00 dydd Mercher, 03.01.17)

18.11.16 Enillwyr Arddangosfa Agored 2016

imageMewn seremoni wobrwyo yn y Safle Celf nos Wener, 11.11.16, cyhoeddwyd enillwyr Arddangosfa Agored 2016 gan y noddwyr – Gwyn a Mary Owen:

Gwobrau’r Noddwyr (dewis Gwyn a Mary Owen)
1af | ‘Remember/Forget’ gan Hannah Malise Lloyd
2il | ‘Mewnol’ a ‘Gwraig o Flodau’ gan Ffion Pritchard
3ydd | ‘ANS’ gan Michael Roberts
3ydd | ‘Gwellau Llaw’ gan Mared Fflur Davies

Gwobr Dewis y Bobl 2016:
1af | ‘ANS’ gan Michael Roberts

Hoffai Galeri ddiolch a llongyfarch yr holl ymgeiswyr. Mae ffurflen gais Agored 2017 bellach ar gael gyda cynnydd yn y gwobrau ariannol, diolch i haelioni noddwyr y gystadleuaeth – Gwyn a Mary Owen.

Gellir ei lawrlwytho yma

10.11.16 Marchnad Nadolig Galeri 2016

imageCofiwch am ein Marchnad Nadolig – dydd Sul, 20 Tachwedd (10:00 – 16:00). Cyfle gwych i brynu/archebu anrhegion Nadolig arbennig. Cliciwch yma i lawrlwytho’r poster a manylion stondinwyr.

Bydd y swyddfa docynnau ar agor o 09:30 – 16:00 er mwyn archebu tocynnau neu docynnau anrheg.

Mynediad am ddim! Am fwy o fanylion: 01286 685 222

29.09.16 Oriau agor bar / cegin: tymor yr Hydref

Mae newid i’r oriau agor cegin/bar am dymor yr Hydref:

dydd bwyd ar gael bar
Llun – Iau 12:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Gwener 12:00 – 19:00 11:00 – 22:00
Sadwrn 12:00 – 15:00 11:00 – 22:00
Sul ar gau 11:00 – 18:00

Bydd y bar ar agor yn hwyrach ar nosweithiau lle mae digwyddiadau.

I archebu bwrdd: 01286 685 200 neu cegin@galericaernarfon.com

08.09.16 Sesiwn Sgriblo (17.09.16)

Yn anffodus, mae'n rhaid gohirio sesiwn Sgriblo 17.09.16.

Felly, dim ond 3 sesiwn Sgriblo fydd yn y tymor:
01.10.16 - 19.11.16 - 03.12.16

Cofiwch bod Penwythnos Mawr Roald Dahl Caernarfon yn digwydd ar y dydd Sadwrn 17.09.16 gyda digwyddiadau creadigol a hwyliog i'r teulu.

08.09.16 Gwenfflam Caernarfon Alight: galw am wirfoddolwyr

Fel rhan o ddigwyddiad 'Gwenfflam Caernarfon Alight' sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caernarfon ddiwedd y mis, ar nos Wener, 30 Medi bydd prosesiwn arbennig yn gadael Galeri am 19:00 ac yn dilyn band 'Mr Wilson's Second Liners' drwy strydoedd Caernarfon i'r Cei Llechi.

Mae angen arnom dros 80 o wirfoddolwyr i garrio tortshys tân a stiwardiaid i roi help llaw o 17:00 - 20:00 ar y noson. Mae'n rhaid bod yn 16 mlwydd oed neu hyn i allu ein helpu.

Mae hefyd cyfle i ddod i roi help llaw i blant a phobl ifanc prosiect Sbarc-Galeri ar nosweithiau Llun a Mercher i greu llusernau arbennig fydd yn cael eu defnyddio yn y prosesiwn.

Cwmni Walk the Plank sydd yn creu'r digwyddiad fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Antur Cymru 2016.

Oherwydd y prosesiwn, ni fydd perfformiad yn y castell rhwng 19:00 - 20:00 ar y nos Wener, 30.09.16.

Am fwy o fanylion:
01286 685 250
post@galericaernarfon.com

26.08.16 Newid ffilm: Sgrin am Sgrin (29.09.16)

imageMae newid i’r rhaglen sydd wedi cael ei chyhoeddi.

Ffilm ‘Sgrin am Sgrin’ (£1 y tocyn) mis Medi fydd THE KILLING$ OF TONY BLAIR [15].

Mae tocynnau ar werth o’r Swyddfa Docynnau neu drwy ffonio 01286 685 222.

12.08.16 Arddangosfa ‘Perthyn’ gan Cefyn Burgess

imageCofiwch am agoriad swyddogol arddangosfa ‘Perthyn’ gan Cefyn Burgess – dydd Sul, 14.08.16 am 14:00.

Dafydd Wigley fydd yn agor yr arddangosfa, gyda Cefyn yn cynnal sgwrs am 15:00 am yr arddangosfa a’r prosiect ehanghach.

Croeso cynnes i bawb, mynediad yn rhad ac am ddim.

01.07.16: Newid i ddyddiad cau ceisiadau Agored 2016

Oherwydd newid i ddyddiad panel dethol Arddangosfa Agored 2016, mae’r dyddiad cau wedi cael ei ymestyn i 16:00, dydd Sul 31.07.16.

Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os oes angen mwy o wybodaeth/sgwrs, cysylltwch â Lisa Taylor ar 01286 685 208.

08.06.16: Gohirio taith Cymru o Caitlin

imageYn anffodus mae cwmni cynhyrchy Light, Ladd & Emberton wedi gorfod gohirio taith Caitlin oherwydd anaf i Eddie Ladd.

Mi fydd staff Galeri yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer trefnu ad-daliadau.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, a dymunwn wellhad buan i Eddie. Gobeithio gallwn groesawu’r cwmni yn ôl i Galeri i berfformio Caitlin yn fuan. Cadwch lygad allan am unrhyw newyddion/ddiweddariad.

19.05.16: Diweddariad: Sinema newydd Galeri

imageMae datblygiad ein estyniad fydd yn cynnwys 2 sgrîn sinema gam yn agosach gyda’r cais cynllunio wedi cael ei gymeradwyo gan Gyngor Gwynedd ddydd Llun, Mai 16.

Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn cwblhau’r dyluniad mewnol, cadarnhau’r pecyn cyllid ac yn mynd allan i dendr ar gyfer cytundeb adeiladu’r estyniad.

Ein gobaith yw dechrau ar y gwaith ym mis Ionawr 2017 ac i agor ym mis Ionawr 2018.