galeri


Rheolau / Polisïau

Yn anffodus, nid ydym yn cyfnewid nac yn rhoi arian yn ôl am docynnau. OS bydd tocynnau wedi gwerthu allan a rhestr aros mewn lle, gallwn werthu eich tocyn[nau] am £1 y tocyn (ffi gweinyddu)

Byddwn yn codi £1 [pob tocyn] am:
- Ail argraffu tocynnau coll
- Newid tocynnau [amser / diwrnod]
- Newid sedd[i]

Dim ond bwyd sy’n cael ei brynu yn yr adeilad a chaniateir ei fwyta yn adeilad Galeri. Gallwn hefyd ofyn am gerdyn adnabyddiaeth i brofi eich bod yn 18 oed os am brynu alcohol.

Pan fo’n bosib, rydym yn rhoi canllaw oed ar rai digwyddiadau os oes iaith gref deunydd o natur rywiol ac ati. Noder hyn yn y rhaglen dymhorol ac/neu ar wefan Galeri.

Gyda dangosiadau ffilm, y BBFC sydd yn gyfrifol am osod rhain. Caiff mwy o wybodaeth yma

Tystysgrif a Diffiniad

U

Yn addas i bawb

PG

Gall plant unrhyw oed fynychu os yw rhiant yn fodlon/caniatau

12A

Mae’n rhaid bod yn 12 oed i wylio’r ffilm NEU caniateir plant iau fynychugyda oedolyn (oed 18+)

15

Addas i oed 15+ yn unig

18

Addas i oed 18+ yn unig

 

 

 

 


Caniateir cŵn tywys yn unig i adeilad Galeri.

Ar gyfer gallu ymateb yn y ffordd orau posib i’ch cwyn, gofynnwn i chi nodi eich cwyn o fewn 14 diwrnod o’r digwyddiad/mater dan sylw.


Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am unrhyw beth, gallwch wneud yn y dulliau isod:

1 | Siarad gyda aelod o staff / rheolwr ar ddyletswydd
Hoffem allu delio gyda problemau/cwynion yn y fan a’r lle os yn bosib.


2 | Os oes angen ymchwilio i’r cwyn ymhellach, byddwn yn gofyn i chi gwyno yn ysgrifenedig (ar ffurf llythyr neu ebost - yn Gymraeg / Saesneg). Byddwn yn edrych ar y cwyn ac yn trafod gyda’r staff oedd ar ddyletswydd neu’r adrannau perthnasol am ymateb swyddogol.


Os cewch unrhyw broblem neu os oes gennych gwestiwn penodol, gadewch i ni wybod:
01286 685 222 | post@galericaernarfon.com
neu holwch aelod o staff.

Ni all Galeri fod yn gyfrifol am unrhyw eiddo coll o fewn yr adeilad.

Mae posib talu am docynnau gyda arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec [taler Galeri Caernarfon Cyf].
Gall archebion grŵp dalu drwy BACS.

Ni fyddwn yn codi ffi archebu os yn prynu eich tocynnau dros y cownter.

Codir £1 am archebu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn a £1 ychwanegol am bostio tocynnau

Gofynnwn i chi ddiffodd eich ffonau symudol pan yn mynychu digwyddiadau. Os oes yn rhaid gadael eich ffôn ymlaen am ba bynnag reswm, sicrhewch ei fod yn dawel fel na fydd yn amharu ar fwynhad eraill yn y gynulleidfa.

NI chaniateir tynnu lluniau, ffilmio na recordio sain tra yn mynychu digwyddiad ar unrhyw achlysur.

Yng ngwir draddodiad y theatr – bydd perfformiadau yn parhau os bydd artist/Cwmni yn gallu perfformio.

Ni all Galeri awgrymu na chynghori pa bryd mae hi’n ddiogel i deithio - rhaid i’r unigolyn benderfynu hynny dros eu hunain. Os ydych chi’n dewis teithio mewn tywydd garwm gofynnwn i chi adael digon o amser i gyrraedd yn ddiogel gan gysidro cyflwr y ffyrdd ac amser parcio. Ni allwn gynnig ad-daliadau i unigolion sy’n teimlo nad ydynt yn gallu teithio. Os oes gennym gyfres o sioeau/dangosiadau – gallwn gynnig trosglwyddo’r tocynnau i amser/diwrnod arall. Gellir trefnu hyn yn uniongyrchol gyda’r Swyddfa Docynnau ar 01286 685 222.

Ar achlysur pan mae’n rhaid gohirio perfformiad o safbwynt Galeri – byddwn yn cysylltu gyda’r cwsmeriaid (os oes gennym rif cyswllt) i hysbysu o’r trefniadau a drwy wefan a gwefannau cymdeithasol Galeri.

Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am reoli’r maes parcio. Os oes unrhyw fater ynglyn a thocyn parcio – bydd angen cysylltu â nhw yn uniongyrchol.

Mae gan Galeri yr hawl i ganslo neu newid (amser/dyddiad) y rhaglen a hysbysebwyd. Yn achlysurol, gall newid i’r artistiaid/perfformwyr ddigwydd oherwydd salwch neu resymau personol. Ni fyddwn yn gallu trefnu ad-daliadau ar sail hyn.

Oni bai bydd cwmni/artist yn gwrthwynebu, caniateir diodydd yn rhesi 1 – 14 yn y theatr/sinema (mewn plastig).

Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, yn anffodus ni chaniateir diodydd yn y balconi (rhesi 15 – 21).

Bydd y bar yn cau 10 munud cyn amser cychwyn digwyddiad.

Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod digwyddiadau yn cychwyn yn brydlon/ar amser.

Ni chaniateir mynediad i’r rhai sydd yn cyrraedd yn hwyr dim ond:
1 | Os oes cyfle addas yn ystod y perfformiad
2 | Bod yr arist/cwmni yn caniatau

Gellir gwrthod mynediad heb ad-daliad.

Pwysleisiwn yma bwysigrwydd unai archebu tocynnau cyn y diwrnod neu i gyrraedd Galeri oleiaf 30 munud cyn amser cychwyn digwyddiad.

Mae tocynnau anrheg yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad prynu. Bydd y talebau yn diflannu oddi ar y system docynnau ar y diddiad terfynol a ni fydd posib defnyddio’r tocynnau anrheg wedi hynny.

Gallwn gynnig gostyngiadau mewn sawl achos os yn archebu tocynnau i grwpiau o 10+. I drafod ymhellach:

01286 685 241 | 01286 685 211 | post@galericaernarfon.com

Ni chaniatawn ymddygiad ymosodol tuag at staff neu aelodau o’r gynulleidfa.

Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw ran o’r adeilad. Mae hyn yn cynnwys e-sigaréts.