galeri


Covid-19

Dyma dudalen penodol i geisio ateb eich cwestiynau ynglyn a sefyllfa COVID-19 yma’n Galeri.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad, eich cefnogaeth â’ch amynedd tra rydym yn ail-agor Galeri yn raddol, rydym wir yn ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru sydd wedi ein cefnogi yn ariannol yn ystod y 16 mis diwethaf.

Camau ail-agor Galeri

Mi fydd Galeri yn ail-agor mewn camau ac yn ddibynol ar y cyfyngiadau/rheolau sydd yn cael eu gosod gan yr awdurdodau, yn ogystal â hyfywdra. Dyma’r camau:

Cam Dyddiad Bwriad
1 Gorffenaf 2020 Ail-agor unedau i’r cwmniau preswyl
2 Awst 2020 Ail-agor y Café-Bar
3 Gorffenaf 2021

Ail-ddechrau y rhaglen sinema (rhaglen rhan amser)

4 Gorffenaf 2021 Ail-agor ystafelloedd cyfarfod/cynadleddau
5 Medi 2021 Ail-ddechrau rhaglen artistig Galeri (arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau byw)

Cwestiynnau Cyffredinol

Mi fydd y profiad o ymweld â Galeri yn wahanol i ddyddiau cyn Covid yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rydym yn dilyn a gweithredu canllawiau Llywodraeth Cymru sydd yn debygol o newid dros yr wythnosau a misoedd nesaf.

Dyma fideo sydd yn crynhoi’r canllawiau cyfredol:

Ar hyn o bryd, mae’r canllawiau yn cynnwys:

 • Creu system un-ffordd ogwmpas yr adeilad (mynediad o Ffordd Balaclafa ac allanfa i Ddoc Fictoria yn unig)
 • Wrth gyrraedd yr adeilad, bydd aelod o staff ar gael i esbonio’r drefn
 • Casglu manylion cwsmeriaid ar gyfer pwrpas Profi, Olrhain a Diogelu (bydd ymwelwyr y Café Bar angen llenwi bonyn fydd ar y bwrdd. Mi fydd gennym wybodaeth cynulleidfa sinema drwy’r system docynnau)
 • Rheoli nifer staff ac aelodau’r cyhoedd sydd yn yr adeilad ar unrhyw adeg
 • Gosod arwyddion cadw pellter-cymdeithasol ogwmpas yr adeilad
 • Gosod gorsafoedd hylif di-heintio ogwmpas yr adeilad
 • Cyflwyno system lanhau newydd a mwy rheolaidd
 • Gwisgo mygydau drwy’r amser (oni bai yn eistedd yn y Café Bar, yn y simena neu mewn digwyddiad)
 • Offer PPE i’r staff a sgriniau i bwyntiau cyswllt amlwg rhwng staff/cwsmeriaid
 • Hyfforddi staff o ran canllawiau Covid
 • Cau rhai toiledau/sinciau
 • Cadw ffenestri ar agor lle’n bosib (yn ddibynol ar y tywydd)
 • Cyflwyno dyddiau/oriau agor fwy cyfyngedig (i ddechrau)
 • Hyrwyddo archebu bwrdd i’r Café Bar ymlaen llaw (ar-lein neu drwy ffonio 01286 685 200)
 • Gwerthu tocynnau sinema ar-lein yn unig
 • Gwasanaeth archebu/talu wrth eich bwrdd yn y Café Bar
 • Bwydlenni “un defnydd” yn y Café Bar (hefyd ar gael ar-lein)
 • Hyrwyddo talu gyda cerdyn di-gyffwrdd
Byddwn yn adolygu a diweddaru ein systemau gweithredu yn unol â’r adborth gan gwsmeriaid/cynulleidfaoedd/staff a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru.

Oes. Mae’n rhaid gwisgo mwgwd pan yn yr adeilad.

Bydd yn rhaid gwisgo mwgwd drwy gydol digwyddiad yn y theatr. Mae hyn yn gyfraith gwlad ac mewn lle yn rhannol er mwyn diogelu perfformwyr.

Fel arall, dim ond gwisgo mwgwd wrth gerdded ogwmpas yr adeilad fydd angen gwneud - gellir ei dynnu pan yn eistedd lawr yn y Café Bar, yn eistedd yn y sinema neu mewn ystafell gyfarfod (yn ddibynol ar ganllawiau/asesiad risg trefnydd y cyfarfod/cynhadledd).

Does dim rhaid i blant 11 oed neu fengach wisgo mwgwd na unigolion gyda rhesymau iechyd dros beidio gwisgo mwgwd.

Ar hyn o bryd, ar-lein yn unig mae modd archebu tocynnau. Byddwch angen creu cyfrif ar ein system/gwefan os yn archebu tocynnau am y tro cyntaf.

Gellir ebostio tocynnau@galericaernarfon.com os oes gennych gwestiwn neu ymholiad.

Gan bod y capasiti mor isel, awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu tocynnau yn gynnar i osgoi siom.

 

Na. Mi fydd gennym gofrestr o bawb sydd wedi archebu tocynnau ond gofynnwn i chi brofi’ch archeb (e.e. ebost ar eich ffôn).
Ni fyddwn yn argraffu tocynnau tra bod y swyddfa docynnau ar gau.

 

Ar gyfer tocynnau/seddi cadair olwyn, bydd angen ebostio tocynnau@galericaernarfon.com ac fe wnawn gysylltu nol.

 

Does bellach ddim rheol ar nifer unigolion all gyfarfod dan-do.

Mae’r cynllun seddi sinema yn cynnig “swigod” amrywiol o 1 sedd i 6 sedd (noder bod rhaid archebu’r tocynnau igyd fesul swigen, hynny yw, os gwelwch 4 sedd – rhaid archebu’r 4 sedd yno).

Ar gyfer y Café Bar, mae posib archebu byrddau mwy o faint, ond bydd yn rhaid gwneud hynny ymlaen llaw fel y gallwn addasu a sicrhau pellter cymdeithasol rhwng byrddau eraill.

 

O ddydd Gwener, 20.08.21 byddwn yn gweithredu dau gynllun seddi ar gyfer dangosiadau ffilm.

Bydd pob dangosiad yn cynnig pellter cymdeithasol, gyda’r mwyafrif cynnig pellter cymdeithasol 1 metr, a rhai dangosiadau yn parhau i weithredu pellter cymdeithasol 2 fedr.

Gellir gweld y cynlluniau seddi wrth archebu tocynnau.

 

Tra’n defnyddio cynllun seddi pellter cymdeithasol, ein pris tocynnau fydd:
£6 ymlaen llaw

£7.50 ar y diwrnod (os oes tocynnau ar gael)

**Mae’r pris yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn

Yn anffodus oherwydd ni fyddwn yn gallu cynnig gostyngiad PRIMA yn ystod y cyfnod o weithredu cynllun seddi pellter cymdeithasol, am resymau cytundebol gyda’r dosbarthwyr.

Ni fyddwn yn argraffu rhaglen/amserlen sinema ond mi fyddwn yn creu poster/taflen yn hyrwyddo’r ffilmiau ac amserlen. Bydd ebost wythnosol hefyd yn cael ei hafnon gyda’r amserlen i’n rhestr ebost.

Yn wythnosol fydd y rhaglen sinema yn cael ei threfnu i ddechrau.

 

Mi fydd drysau’r sinema yn agor 20 munud cyn y dangosiad. Yr amser sydd ar y wefan/digwyddiad yw amser dechrau’r ffilm. Awgrymwn eich bod yn cyrraedd 30 munud cyn dechrau’r ffilm oherwydd yr angen cofrestru pawb fewn i’r adeilad ayyb.

Mae angen cysidro hefyd parcio a thraffig wrth gyrraedd Galeri (mae disgwyl oedi oherwydd gwaith y ffordd osgoi a thraffig arferol gwylia’r haf)

NI CHANIATEIR MYNEDIAD YN HWYR I’R SINEMA.

 

Mae’n debygol yn y rhan fwyaf o’r dangosiadau/cynlluniau seddi y bydd aelodau eraill o’r cyhoedd yn eistedd ar yr un rhes a chi. Bydd pellter o oleiaf 1m (2 sedd) yn gwahanu chi gyda’r person nesaf ar y rhes. Os oes angen mynd i’r toiled neu gerdded heibio aelod o’r gynulleidfa, cofiwch gadw eich mwgwd ymlaen a chadw pellter gymaint a sy’n ymarferol bosib.

Bydd. Mi fyddwn yn agor y ciosg 30 munud cyn amser y ffilm. Gofynnwn i chi dalu gyda cerdyn di-gyffwrdd os yn bosib. Bydd y ciosg yn cau ar yr amser mae’r ffilm yn dechrau.

Gofynnwn yn garedig i chi roi’r sbwriel yn y bin wrth adael y sinema.

 

Rydym yn gofyn yn garedig i chi beidio dod a bwyd/diod o’r tuallan i Galeri.

 

Mae ein gofodau ar gyfer digwyddiadau (sinema, theatr a’r stiwdios) yn defnyddio aer o duallan yr adeilad fewn i’r gofodau ac yn tynnu allan aer a’i ryddhau tuallan. Does dim aer yn cael eil ailgylchu yn y gofodau.

Mae ffenestri ar agor yn yr adeilad ar gfyer sicrhau awyr iach yn y mannau cyhoeddus a’r Café Bar.

 

Rydym yn adolygu ac addasu’r oriau agor yn wythnosol ar hyn o bryd. Gellir gweld yr oriau agor yn adran Café Bar ar y wefan drwy glicio yma

Rydym wedi cysylltu gyda phawb oedd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau a ganslwyd.
Mae sawl digwyddiad wedi cael ei ail-drefnu (gellir gweld rhain ar ein gwefan).
O ran ad-daliadau,  fe ddylai bod pawb oedd wedi archebu tocynnau wedi cael ad-daliad/credyd ar eu cyfrif.

 

Yn unol a’n polisi, ni allwn gynnig ad-daliadau.

Os cawn oleiaf 12 awr o rybudd, gallwn roi credyd ar eich cyfrif tocynnau i’w ddefnyddio yn y 12 mis nesaf yma yn Galeri (codir ffi o £1 y tocyn am hyn).

Bydd rhaid ebostio tocynnau@galericaernarfon.com i wneud cais am gredyd ar eich cyfrif.

Rydym yn hapus i chi drosglwyddo’r tocynnau i rhywun arall os yn haws.

 

Mi fyddwn yn ebostio holiadur (byr iawn) yn dilyn eich ymweliad i ofyn am adborth/sylwadau o ran eich ymweliad.

Mae eich adborth (positif neu beidio) am ein helpu i addasu a gwella ein systemau a’r hyn rydym yn ei gynnig yma’n Galeri.

Yn yr un modd, mae croeso i chi ebostio post@galericaernarfon.com gyda unrhyw sylwadau.

 

Mae pob tocyn anrheg (oedd yn ddilys 21.03.20) wedi cael eu ymestyn i’w defnyddio erbyn 31.12.21.

Mi fyddwn yn ymestyn cyfnod eich aelodaeth unwaith y bydd y rhaglen yn ail-ddechrau.

Tra bod y sinema yn gweithredu gyda cynllun seddi pellter cymdeithasol, yn anffodus, does dim posib cynnig y gostyngiad PRIMA arferol am resymau cytundebol gyda’r dosbarthwyr.

Mi fyddwn yn casglu gwybodaeth pawb sydd yn dod i Galeri.
Os yn mynychu ffilm, mi fydd y manylion cyswllt gennym drwy’r system docynnu. Os yn dod i’r Café Bar, yna bydd angen cwblhau ffurflen fydd wedi’i adael ar eich bwrdd gyda’ch enw, rhif cyswllt ac amser cyrraedd.
Bydd gennym gofrestr o’r staff sydd ar ddyletswydd, y cwmniau preswyl sydd yn eu swyddfeydd a phawb sydd yn gweithio/llogi ystafelloedd yn Galeri.
Dim ond am 21 diwrnod fyddwn yn cadw’r wybodaeth (ar gyfer pwrpas Profi, Olrhain a Diogelu).

Ein bwriad yw ail-agor y theatr ar gyfer digwyddiadau byw ac arddangosfeydd o fis Medi ymlaen. Mae manylion/tocynnau digwyddiadau sydd wedi’u cadrnhau ar ein gwefan a bydd mwy yn cael eu ychwanegu yn y dyfodol.

I drafod llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfod, cynadleddau, ymarferion neu dderbynniad priodas – cysylltwch ar ebost : iona.davies@galericaernarfon.com.